Prehistòria

Els primers habitants d'Olèrdola que han estat documentats es situen en el període del calcolític o bronze antic (1.800-800 aC). Segurament, es tractava de campaments estacionals instal·lats durant curts períodes de temps. A les petites valls que envolten la plataforma olerdolana s'han trobat pintures rupestres en coves i abrics, a més de vasos ceràmics, destrals polides i eines de sílex.

No serà fins a l'inici de l'edat de ferro (900-650 aC) que es documenti a la plataforma un hàbitat estable i més o menys organitzat. És en aquest moment que es construeix la primera muralla que delimita l'assentament.

Prehistòria