Anell amb segell d’un anàtid
Anell de bronze que presenta un segell a la part superior decorat amb d´un anàtid, impresa en negatiu. Va ser localitzat l’any 1987 en les excavacions a la zona d’entrada al recinte (sector 01), en un estrat d’època alt medieval de la fase 2.

Aquest tipus d’anell amb segell és força habitual en el món iber i té l’origen al mediterrani occidental, en produccions a partir del segle V aC. Les imitacions iberes es daten més tardanament, a partir del segle III aC. Correspon al tipus 2 de Boardman (1979), tipologia establerta sobre peces d’or i plata. Un paral·lel per a la peça d’Olèrdola el trobem a la necròpolis de la Serreta, al País Valencià (Cortell et al 1992, fig. 17, núm. 10, 11 i 12); a la necròpolis de Carmona (Belén, Escacena 1992, fig. 5, 666 –tomba 14) o a Lattes (Raux 1999, fig. 1387 i 1389).

 

Bibliografia específica:

MOLIST, N.  2008, Els objectes de metall, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2. Pàg. 427-428; Fig. 15.1.75; Fig. 15.4.

 

Bibliografia complementària:

BELÉN, M., ESCACENA, J.L. 1992, las necrópolis ibéricas de Andalucia Occidental, in Blanques, J., Antona, V. (ed), Congreso de Arqueología Ibérica. Las Necrópolis, Serie Varia 1, Comunidad de Madrid, Madrid.

BOARDMAN, J. 1979, Greek gems and finger rings, Early Bronze Age to Late Classical, Thames and Hudson, London.

CORTELL, E.; JUAN, J.; LLOBREGAT, E.A.; REIG, C.; SALA, F.; SEGURA, J.M. 1992, La necrópolis ibérica de La Serreta: resumen de la campaña de 1987, Estudios de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Serie Trabajos Varios 89, S.I.P. València, 83-116.

MATA, C. 1991: Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia), Origen y evolución de la cultura ibérica, Serie Trabajos Varios 88, S.I.P València, XXIV, 3.

RAUX, S, 1999, Les objets de la vie quotidienne à Lattes au IVe sìècle avant notre ère, in PY, M. (dir.), Recherches sur le quatrième siècle avant notre ère à Lattes, Lattara 12, Lattes, 439-518.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0183
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Bronze
  • Tècnica: Fosa
  • Dimensions: 16 mm diàmetre màxim
  • Període històric: ibèrica
  • Cronologia: -400 / -200
  • Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 16