Tapadora d’un doli romà ("dolium")
Peça de forma circular amb nansa situada al centre, encara que lleugerament desviada, i un petit forat circular al seu costat. Argila taronja, desgreixant de mica; poc depurada. La tapadora presenta una petita petjada d’animal a la cara superior. Va ser localitzada durant la campanya de 1986 al sector 01 d’entrada al recinte, dins un dels espais ibers retallats a la roca (àmbit 8).

Aquesta tapadora estaria associada a un doli, gran contenidor que era emprat per emmagatzemat des de cereal a vi. De fet, era utilitzat per la fermentació del most un cop el raïm havia estat premsat. La majoria de dolis (dolia en llatí) estaven parcialment enterrats i únicament la boca sobresortia del paviment. Els dolia d’època republicana són més petits que els d’època imperial. A Olèrdola s’han localitzats nombrosos fragments d’aquests grans contenidors, però cap peça completa. Les tapadores solien ser de fusta i no s’han conservat, ja que es tracta d’un material perible. La troballa de tapadores de ceràmica és poc freqüent en els jaciments arqueològics d’època romana.

 

Bibliografia específica:

MOLIST, N. 2008, Espais i estructures arqueològiques. La fortificació romanorepublicana, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 227-281. Fig. 9.66.1830, pàg. 268.

ASENSIO, D.; MESTRES, J.; MIRÓ, M.T.; MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Els vasos ceràmics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 283-388. Fig. 11.71.1830, pàg. 387.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0242
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: torn
  • Dimensions: 85 x 420 x 430 mm
  • Període històric: Romana (republicana)
  • Cronologia: 150 - 100 aC
  • Ubicació: MAC OLE-Centre d’Interpretació