Capitell de marbre
Capitell derivat d’estil corinti, datat a l’entorn del segle V aC i trobat l’any 1969, procedeix del rebliment del tapiat de la porta amb l’arc de ferradura de l’església preromànica de Sant Miquel. El capitell, del tipus de calze central, està decorat amb fulles d’acant molt esquematitzades que evolucionen en volutes, en els angles. Sobre cada una de les volutes hi ha una palmeta també esquemàtica i, a la part central del càlat, un calze envoltat de fulles. Una de les cares presenta un rebaix vertical que ha afectat quasi tota la decoració i que podria atribuir-se a una reutilització del capitell per poder adossar-lo a una paret o columna.

Formava part, amb dubtes i segons tradició oral, del tapiat de l’arc triomfal de ferradura que separava l’absidiola i la nau lateral nord de l’església preromànica.

Aquests capitells corintis són una variant d’aquest estil, de caràcter marcadament vegetal, són emprats majorment en l’arquitectura de caire domèstic. Així, sembla versemblant la possibilitat que procedís d’una vil.la romana tardana situada a la plana penedesenca i posteriorment fos traslladat a Olèrdola per tal d’ornamentar l’església o una altra edificació. Però no podem descartar que ja originàriament formés part d’un edifici del conjunt monumental, tot i que les dades arqueològiques d’aquesta etapa cronològica són escasses.

 

Bibliografia:

DE RUEDA, F.J. 1992, Capitell de Sant Miquel, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 143-144.

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Catàleg, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Pàg. 85-98. Pàg. 89, núm.. 9.

Núm. de registre: MAC OLE-0155

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Marbre

Tècnica: Esculpit, trepant

Dimensions: 171,2 x 180 x 131 mm

Període històric: Antiguitat tardana

Cronologia: 400 - 499

Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 48